Koninklijke onderscheiding voor negen inwoners Noordoostpolder

Normal orangemedalnetherlands
Afbeelding: Wikimedia

Aan negen inwoners van gemeente Noordoostpolder is vrijdag 24 april een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Eeltje Dooper, Henk Evers, Willy Heukers-ten Bosch, Willem Koers, Nel Merks Portiek, Antonie van de Nadort, Jan Piet Thibaudier en Hieke Zeldenthuis-Groenendal zijn benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Marie-Carien Slootman-Claassen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Uitreiking is uitgesteld

De uitreiking kon door de corona maatregelen niet zoals gebruikelijk in de raadszaal van het gemeentehuis plaatsvinden. In een persoonlijke videoboodschap van burgemeester Jan Westmaas kregen alle gedecoreerden te horen dat aan hen een Koninklijke Onderscheiding is toegekend. Later dit jaar volgt nog een moment waarop de lintjes echt worden opgespeld.

De heer E. Dooper

Eeltje Dooper is voorgedragen vanwege zijn verdiensten voor kerk en samenleving. Hij is al sinds 1990 werkzaam als koster in de H.Hubertuskerk van Tollebeek. Naast zijn werk en de zorg thuis voor zijn hulpbehoevende echtgenote, heeft hij bijna 30 jaar geleden de kosterstaak op zich genomen. De eerste jaren ging dat in toerbeurt met een “hoofdkoster”, maar sinds zijn pensionering omstreeks 2002 werd dhr. Dooper de eindverantwoordelijke koster.
Bij de dorpsvereniging is Eeltje Dooper als vrijwilliger actief bij tal van dorpsactiviteiten om te ondersteunen met hand en spandiensten. Ook is hij al vele jaren de bezorger van de dorpskrant De Bazuin. Op die manier kunnen ook de dorpsinwoners die minder vaardig zijn met de digitale middelen op de hoogte blijven. Tollebeek is een net en schoon dorp, maar zwerfvuil komt ook in Tollebeek voor.
Om het dorp schoon te houden neemt Eeltje Dooper op zijn bezorgronde door het dorp ook gelijk het zwerfvuil mee dat hij tegenkomt.
Verder is hij al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging Tollebeek. Daar regelt hij de klaverjasavonden op de club, verzorgt de verkoop van de programmaboekjes bij de thuiswedstrijden, verzorgt de verloting inclusief het regelen van prijzen tijdens de rust van de wedstrijden en fungeert hij bij uitwedstrijden regelmatig als chauffeur voor de supporters die zelf geen auto meer kunnen/mogen rijden.

De heer H.T.J. Evers

Henk Evers is medio 1974 begonnen bij de brandweer Noordoostpolder. Door het volgen van opleidingen en het opdoen van ervaring wist hij zich in 1986 op te werken tot bevelvoerder van de groep Emmeloord 1. Naast deze hoofdfunctie nam hij ook nog de functie van bevelvoerder van de Internationale Brandweer Wedstrijdgroep op zich. Gedurende de jaren 90 tot aan zijn pensionering in 2000 was hij officier van dienst met als specifiek taakdeel de verantwoordelijkheid voor de centrale oefeningen van het totale korps Noordoostpolder (6 kazernes / 7 blusgroepen).
Als bevelvoerder en officier van dienst leidde Henk door de jaren heen vele brandweerinzetten. Door zijn manier van leidinggeven dwong hij respect af.
Henk Evers is in het jaar 2000, direct na zijn repressieve periode als vrijwilliger bij de brandweer, gebombardeerd tot penningmeester van de vereniging van oud- brandweermensen in Noordoostpolder. Hij wilde zich absoluut blijven inzetten als vrijwilliger voor brandweeraangelegenheden. Met ingang van 1 maart 2020, na 20 jaar penningmeesterschap, zal hij deze functie nu echter gaan neerleggen. Alle reden voor zijn oud-collega’s om hem een keer specifiek in het zonnetje te zetten door hem voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Mevrouw W.H. Heukers-ten Bosch

Willy Heukers-ten Bosch kan getypeerd worden als een model vrijwilliger pur sang. Creatief, initiatiefrijk, inlevingsvermogen, positief, doorzettingsvermogen en grote maatschappelijke betrokkenheid. Een vrijwilliger die altijd bereid is de handen uit de mouwen te steken en dat het liefst achter de schermen doet en niet teveel op de voorgrond. Met haar drive en instelling heeft zij in de loop van de jaren ontzettend veel vrijwilligerswerk en mantelzorgtaken uitgevoerd. Al van jongs af aan tot de dag van vandaag actief in de zorg. (Pleegzorg, mantelzorg, Terminale Thuiszorg). Daarnaast was ze maatschappelijk actief binnen het verenigingsleven van het dorp Espel waar ze een groot deel van haar leven heeft gewoond. Zo was ze onder andere de oprichter en jarenlang de organisator van de tuinclub Espel. Tevens was ze actief binnen de ‘Open tuinen commissie Groei en Bloei’. Haar passie voor schrijven kon ze kwijt voor de dorpskrant “Op de Wieken, maar ook was zij de schrijfster van het jubileumboek “Uitgesproken Espel”. Daarnaast was ze als lid van de redactiecommissie van de NBvP Flevoland, dertien jaar schrijfster van artikelen voor Het Landbouwblad (agrarisch weekblad van het KNLC Friesland en Flevoland). En gedurende de jaren 2016 tot en met 2018 heeft ze helemaal een monsterklus vervuld als bestuurslid/eindredacteur van de Stichting Boerderijenboeken.
Bijna twee jaar lang had Willy bijna een volledige maar onbetaalde dagtaak aan de boerderijenboeken. In totaal zijn er in twee jaar tijd 1850 boerderijverhalen geschreven. Deze boeken leggen een indrukwekkende polderhistorie vast.

De heer W. Koers

Willem Koers zet zich al sinds zijn het begin van de jaren ‘70 tot de dag van vandaag intensief en belangeloos in voor de kerk en samenleving binnen de gemeente Noordoostpolder. Actief op zowel het bestuurlijke vlak alsook op het terrein van de uitvoering. Zo was hij jarenlang kerkrentmeester en bestuurder binnen de Protestantse wijkgemeente Hervormd-West Emmeloord. Nu regelt hij alweer jarenlang de preekbeurten voor gastpredikanten, brengt het kerkblad en collectebonnen rond. Was medeoprichter en is penningmeester van de Commissie van de Gereformeerde Bond waarvoor de wijkgemeente als gastgemeente functioneert. Sinds zijn pensionering in 1995 is zijn weekindeling voor een groot deel gevuld met vrijwilligerswerk. Actief in tuinonderhoud van diverse ouderen, opknappen van straatwerk bij mensen thuis, vrijwilliger bij de afdeling VIA van de welzijnsstichting Carrefour, waar hij mensen helpt met allerlei klussen. Variërend van het ophangen van lampen en schilderijen tot aan het vervoeren van mensen van en naar het ziekenhuis. Ook is hij al vele jaren actief als bezorger van maaltijden bij senioren en hulpbehoevenden bij Tafeltje Dekje. Er bestaat alom grote waardering voor Willem Koers zijn gedrevenheid en inzet en de bescheiden en respectvolle wijze waarop hij met mensen om gaat. Het liefst treedt hij niet op de voorgrond, maar staat wel altijd voor iedereen klaar.

Mevrouw P.M. Merks Portiek

Al meer dan 45 jaar zet Nel Merks-Portiek zich vol passie in voor de dorpsgemeenschap Tollebeek en voor de parochieleden en gebruikers van het kerkzaaltje waar zij de beheerster van is. Het kerkzaaltje heeft in het dorp altijd een belangrijke centrale ontmoetingsfunctie gehad, waar parochieleden en dorpsbewoners graag en veel gebruik van maken. Dit was zonder meer de verdienste van het beheerdersechtpaar Merks. Met veel inzet en passie en met aandacht voor de leefbaarheid van het dorp Tollebeek, hebben zij zich al die jaren voor meer dan 100% van hun taak gekweten. Samen ondernamen ze vele projecten om voor verbinding in het dorp te zorgen en jeugd op weg te helpen naar een volwassen bestaan. Begin jaren ’90 waren de inwoners van het dorp Tollebeek echter ten einde raad. De eigenaar van de plaatselijke supermarkt had besloten de deuren te sluiten, omdat de winkel niet meer rendabel bleek. De vereniging voor dorpsbelang heeft toen het echtpaar Merks benaderd. Het echtpaar pakte de handschoen op en zette er de schouders onder, en daarmee behield het dorp Tollebeek een eigen supermarkt. Veel van de activiteiten die Nel Merks in haar leven heeft verricht waren puur vrijwillig. Vaak kwamen zaken ook voort uit de activiteiten binnen het kerkzaaltje. Zoals het koken voor mensen die alleen of hulpbehoevend zijn. Nel kookt nou eenmaal graag dus brengt ze ook even pannetjes eten bij de hulpbehoevenden langs. Daarnaast organiseert ze samen met vrijwilligers van de soos en de Zonnebloem iedere maand een maaltijd voor ouderen en alleenstaanden. Slechts één voorbeeld uit een hele reeks van activiteiten.
Kortweg samengevat: “Nel is een op en top gastvrouw en als persoon een vrouw met een hart van goud”.

De heer A. van de Nadort

Ton van de Nadort is al ruim 54 jaar actief als kerkorganist. Hij begon op zijn 20e levensjaar als organist met de begeleiding van kerkdiensten in Amstelveen. Na zijn trouwen en verhuizing bespeelde hij vervolgens decennia lang het kerkorgel in Hoofddorp. In 2004 ging Ton met pensioen en verhuisden hij en zijn vrouw naar de Noordoostpolder. En ook daar werd hij eigenlijk als vanzelfsprekend weer de organist. Eerst zeven jaar in Nagele en sinds 2011 tot heden in Emmeloord. En ondanks al die jaren ervaring studeert hij nog steeds 2 dagen in de week thuis en een middag in de kerk ter voorbereiding van de kerkdienst op zondag. Naast het bespelen van de verschillende kerkorgels, was Ton ook altijd nauw betrokken bij de aanschaf en het onderhoud er van. Ook voor andere kerkelijke activiteiten werd vele malen een beroep op hem gedaan. Zo heeft hij jonge predikanten begeleid en geadviseerd, was hij meerdere malen lid van beroepingscommissies, en is hij auteur van ‘Uit Het Water Getogen’. Een beschrijving van zijn hand van de Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Hoofddorp over de periode 1866-1996. Maar ook buiten de kerk kon er kan er altijd een beroep op hem worden gedaan. Als liefhebber van fijnmechanica repareert hij maar al te graag een klok, een computer of een huishoudelijk apparaat. Maar ook bij klussen is hij altijd van de partij als er moet worden behangen, een vloertje worden gelegd, verhuisd moet worden of een tuin moet worden verzorgd. Ook is hij 40 jaar bloeddonor geweest bij Sanquin. Hij heeft maar liefst 131 keer belangeloos bloedplasma afgestaan ten behoeve van patiënten. En samen met zijn vrouw is hij de laatste 5 jaar ook actief als mantelzorger voor zijn schoonmoeder.

Mevrouw M.C.T. Slootman-Claassen

Marie-Carien Slootman-Claassen is een actieve en zeer betrokken persoon met een hoog empathisch vermogen. Met haar sociaal economische achtergrond heeft zij veel betekend voor de mensen in financiële (privé- en zakelijk) problematische omstandigheden. Dat doet zij tot op de dag van vandaag.
Samen met haar man (en tegenwoordig ook hun oudste zoon) runnen zij een groot bloembollen- en akkerbouwbedrijf bij het dorp Espel in de Noordoostpolder. Binnen dit eigen bedrijf is Marie-Carien de stabiele factor en verzorgt zij de administratie, alsook de aansturing van de vaste medewerkers (drie) en diverse seizoenskrachten. Daarnaast zet zij vanaf begin jaren ‘80 tot en met heden haar kennis en vaardigheden in bij non-profit organisaties, zoals kerk, school en maatschappij. Actief in bestuurs- en toezichthoudende functies bij de Rabobank Noordoostpolder-Urk, de stichting Regionale Omroep Flevoland, het bestuur van de dorpsvereniging Espel, de buurtvereniging, het Waterschap Zuiderzeeland.
Zowel lokaal als bovenlokaal is zij al die jaren ook zeer actief binnen de Rooms Katholieke Kerk in Noordoostpolder en het bisdom Groningen-Leeuwarden. En zij steekt niet alleen de handen uit de mouwen wat betreft bestuurlijk werk en spirituele vorming. Van tijd tot tijd maakt ze ook eigenhandig nog haar parochiekerk van de H. Hubertus te Tollebeek schoon.

De heer J.P. Thibaudier

Van jongs af aan tot aan de dag van vandaag is Jan Piet Thibaudier al actief als vrijwilliger. Gedurende meer dan 45 jaar heeft hij op allerlei werkterreinen vrijwilligerswerk verricht. Actief binnen het jongerenwerk (KPJ), het amateurtoneel (Streekcentrum voor amateurtoneel Noordoostpolder) en de kerk (lekenvoorganger in de parochie Marknesse-Luttelgeest). Tegelijkertijd is hij actief maatschappelijk betrokken (coördineert kledinginzameling Hongarije) en zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp (schoonhouden begraafplaats Luttelgeest). Hij is bovendien een zeer sociaal mens die voor iedereen klaar staat (bezoekt mensen die eenzaam zijn of het moeilijk hebben). Hij heeft oog voor de noden van anderen, biedt een luisterend oor, en verleent ondersteuning waar nodig. (werkgroep Jongeren en Rouw NOP).
Ook op zijn werk wordt hij geroemd om zijn daden. Zijn werkgever omschrijft hem als: “een prachtig mens die ontzettende veel geeft aan de ander in de vorm van aandacht en grote belangstelling. Unaniem zijn de indiener en ondersteuners van de aanvraag van mening dat de zo bescheiden Jan Piet Thibaudier een man is met het hart op de juiste plaats die een onderscheiding verdient.

Mevrouw H.C.A. Zeldenthuis-Groenendal

Hieke Zeldenthuis-Groenendal was ruim 40 jaar aan de St. Josephschool verbonden als schoolschoonmaakster en is op 31 december 2018 met pensioen gegaan. Haar pensionering heeft haar betrokkenheid bij de school echter niet veranderd. Sindsdien helpt ze namelijk als vrijwilligster nog wekelijks mee met de schoolschoonmaak. Schoonmaken is voor Hieke haar lust en haar leven.
Al die 40 jaren heeft Hieke zich op een uitzonderlijke manier van haar taak als schoolschoonmaakster gekweten. Ze nam verantwoordelijkheid en toonde altijd een grote betrokkenheid en had aandacht voor de mensen waarvoor ze werkte. En pas als alles weer blinkend schoon was voelde zij zich trots. Dat daar in de praktijk van alledag altijd veel meer uren mee gepaard gingen dan waarvoor ze werd betaald, vond ze niet belangrijk. Als de school maar schoon was! Ze boende, poetste, deed de was, schakelde haar man in voor het afvoeren van afval, zorgde dat de vuilcontainers altijd weer op tijd aan de weg stonden, enz. enz. Ook de leerlingen en leerkrachtenteam werden door haar aangespoord er met elkaar voor te zorgen dat de school netjes werd gehouden. Deze Koninklijke Onderscheiding voor Hieke is daarmee ultieme blijk van waardering.

Adverteren op EmmeloordActueel.nl vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op EmmeloordActueel.nl en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Noordoostpolder
07:44

18° C

Zwaarbewolkt

1.11 km/h

61%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief