Intensievere samenwerking tussen Noordoostpolder en Urk

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeenten Noordoostpolder en Urk gaan intensiever samenwerken. De gemeenten zijn van plan om bij grote dossiers zoals woningbouw, infrastructuur, huisvesting van arbeidsmigranten, energie- en duurzaamheid en economische groei en krimp een gezamenlijke aanpak te hanteren. Deze samenwerking zal ook bijdragen aan een sterkere lobby richting de regio Zwolle, provincie Flevoland en het Rijk over onderwerpen zoals de Lelylijn, ziekenhuiszorg en onderwijs.

Toekomstplannen

De samenwerking tussen de gemeenten zal worden uitgewerkt in een samenwerkingsagenda voor 2025 en een gebiedsvisie voor 2050. Op 4 april werd het rapport ‘Contouren samenwerkingsagenda Noordoostpolder-Urk 2050’ gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met de beide raden, colleges en directie.

De komende maanden zullen de gemeenten bepalen welke onderwerpen uit de verkenning van bureau Berenschot daadwerkelijk in samenwerking worden opgepakt en hoe die samenwerking eruit gaat zien.

Behoud van eigen identiteit

Ondanks de intensievere samenwerking, willen de gemeenten Urk en Noordoostpolder hun eigen identiteit en cultuur behouden en koesteren. Dit betekent dat de samenwerking niet als doel heeft om tot een herindeling te leiden of ambtelijk te fuseren. De samenwerking is een middel om gezamenlijke opgaven beter te realiseren en meer voor de eigen inwoners te betekenen.

Planning

Het streven is om eind 2024 een concept-samenwerkingsagenda te presenteren.